برگزاری جلسه مشترک بانک ملت و وکلای انگلیسی برای پیگیری خسارت ۴ میلیاردی

برگزاری جلسه مشترک بانک ملت و وکلای انگلیسی برای پیگیری خسارت ۴ میلیاردی
بانک ملت در راستای پیگیری پرونده ارزیابی خسارت ۴ میلیارد دلاری خود نشست های متعددی در سطح کارشناسی و مدیریتی با وکلای حقوقی بین المللی انگلیسی برگزار کرد.

برگزاری جلسه مشترک بانک ملت و وکلای انگلیسی برای پیگیری خسارت ۴ میلیاردی

بانک ملت در راستای پیگیری پرونده ارزیابی خسارت ۴ میلیارد دلاری خود نشست های متعددی در سطح کارشناسی و مدیریتی با وکلای حقوقی بین المللی انگلیسی برگزار کرد.
برگزاری جلسه مشترک بانک ملت و وکلای انگلیسی برای پیگیری خسارت ۴ میلیاردی

اسکای نیوز