برکناری 13 مدیر با فیش حقوقی کلان

برکناری 13 مدیر با فیش حقوقی کلان
محمدباقر نوبخت؛ سخنگوی دولت درباره حقوق های نجومی و اقداماتی که برای بازستاندن حق مردم در این رابطه صورت گرفته است گفت: مدیرانی که پرداخت ها و دریافت های غیرعادلانه در مورد آنها اعمال شده بود مورد شناسایی قرار گرفتند و تا کنون 13 نفر عزل شدند.

برکناری 13 مدیر با فیش حقوقی کلان

محمدباقر نوبخت؛ سخنگوی دولت درباره حقوق های نجومی و اقداماتی که برای بازستاندن حق مردم در این رابطه صورت گرفته است گفت: مدیرانی که پرداخت ها و دریافت های غیرعادلانه در مورد آنها اعمال شده بود مورد شناسایی قرار گرفتند و تا کنون 13 نفر عزل شدند.
برکناری 13 مدیر با فیش حقوقی کلان