برداشتن موانع تولید با جذب سرمایه گذار داخلی

برداشتن موانع تولید با جذب سرمایه گذار داخلی
رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با اشاره به اینکه سرمایه گذاری موتور توسعه اقتصادی کشوراست، گفت: رسیدن به رشد اقتصادی و حمایت از تولید داخلی در صورتی امکان پذیراست که دولت با رفع قوانین مزاحم و دست و پا گیر روند سرمایه گذاری داخلی را تسهیل کند.

برداشتن موانع تولید با جذب سرمایه گذار داخلی

رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با اشاره به اینکه سرمایه گذاری موتور توسعه اقتصادی کشوراست، گفت: رسیدن به رشد اقتصادی و حمایت از تولید داخلی در صورتی امکان پذیراست که دولت با رفع قوانین مزاحم و دست و پا گیر روند سرمایه گذاری داخلی را تسهیل کند.
برداشتن موانع تولید با جذب سرمایه گذار داخلی