بدهی ۷۰۰ میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران

بدهی ۷۰۰ میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بابت اجرای طرح‌های نوین آبیاری به پیمانکاران بدهکاریم گفت: در برنامه ششم توسعه در صورت تامین منابع مالی در ۲ میلیون هکتار طرح‌های نوین آبیاری اجرا می‌شود.

بدهی ۷۰۰ میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بابت اجرای طرح‌های نوین آبیاری به پیمانکاران بدهکاریم گفت: در برنامه ششم توسعه در صورت تامین منابع مالی در ۲ میلیون هکتار طرح‌های نوین آبیاری اجرا می‌شود.
بدهی ۷۰۰ میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران

فروش بک لینک

پرس نیوز