بازی رایانه‌ای در ایران آخر و عاقبت دارد؟

بازی رایانه‌ای در ایران آخر و عاقبت دارد؟
بازی‌سازی در ابتدا با بازی‌های کامپیوتری شروع شد و در سال‌های اخیر شکل موبایلی به خود گرفت، خصوصا در ایران که این بازی‌ها اغلب به دلیل وجود بازی‌های خارجی با قیمت پایین، توجیه اقتصادی ندارند، اما اینکه چه اقداماتی برای پیشرفت این بازی‌ها صورت گرفته و آیا این حوزه توانسته از تمامی ظرفیت‌های خود استفاده کند، سوالی است که با پاسخ‌های متفاوتی همراه است.

بازی رایانه‌ای در ایران آخر و عاقبت دارد؟

بازی‌سازی در ابتدا با بازی‌های کامپیوتری شروع شد و در سال‌های اخیر شکل موبایلی به خود گرفت، خصوصا در ایران که این بازی‌ها اغلب به دلیل وجود بازی‌های خارجی با قیمت پایین، توجیه اقتصادی ندارند، اما اینکه چه اقداماتی برای پیشرفت این بازی‌ها صورت گرفته و آیا این حوزه توانسته از تمامی ظرفیت‌های خود استفاده کند، سوالی است که با پاسخ‌های متفاوتی همراه است.
بازی رایانه‌ای در ایران آخر و عاقبت دارد؟

باران دانلود