ایران ۳۰۰ حساب نزد بانک‌های خارجی باز کرد

ایران ۳۰۰ حساب نزد بانک‌های خارجی باز کرد
در حالی که مسئولان از روند برقراری ارتباطات بانکی که در سند برجام به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها گنجانده شده است، رضایت کامل ندارند و معتقدند که این روند باید با سرعت بیشتری انجام شود، گزارش‌های رسمی ارائه شده از سوی ایران و اعضای گروه 1+5 حکایت از آن دارد که در مدت محدود پس از برجام بخشی از مسیر گسترش روابط بانکی ایران با سایر بانک‌های خارجی طی شده است و با رفع ابهامات باقی مانده مابقی این مسیر به زودی طی خواهد شد.

ایران ۳۰۰ حساب نزد بانک‌های خارجی باز کرد

در حالی که مسئولان از روند برقراری ارتباطات بانکی که در سند برجام به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها گنجانده شده است، رضایت کامل ندارند و معتقدند که این روند باید با سرعت بیشتری انجام شود، گزارش‌های رسمی ارائه شده از سوی ایران و اعضای گروه 1+5 حکایت از آن دارد که در مدت محدود پس از برجام بخشی از مسیر گسترش روابط بانکی ایران با سایر بانک‌های خارجی طی شده است و با رفع ابهامات باقی مانده مابقی این مسیر به زودی طی خواهد شد.
ایران ۳۰۰ حساب نزد بانک‌های خارجی باز کرد

90ورزشی