ایران چند حساب بانکی بین المللی دارد؟

ایران چند حساب بانکی بین المللی دارد؟
معاون ارزی بانک مرکزی، برقراری روابط کارگزاری را در توسعه روابط تجاری و اقتصادی موثر دانست و گفت: براساس آخرین آمار، تعداد 542 حساب با بانک های بین‌المللی گشایش یافته است.

ایران چند حساب بانکی بین المللی دارد؟

معاون ارزی بانک مرکزی، برقراری روابط کارگزاری را در توسعه روابط تجاری و اقتصادی موثر دانست و گفت: براساس آخرین آمار، تعداد 542 حساب با بانک های بین‌المللی گشایش یافته است.
ایران چند حساب بانکی بین المللی دارد؟