ایرانی ها، بی خیال ترکیه نمی شوند!

ایرانی ها، بی خیال ترکیه نمی شوند!
مدیرعامل انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی معتقد است انفجار در ترکیه موجب کاهش موقتی مسافران می‌شود اما گردشگران ایرانی معمولا مقصدی را جایگزین ترکیه نمی‌کنند.

ایرانی ها، بی خیال ترکیه نمی شوند!

مدیرعامل انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی معتقد است انفجار در ترکیه موجب کاهش موقتی مسافران می‌شود اما گردشگران ایرانی معمولا مقصدی را جایگزین ترکیه نمی‌کنند.
ایرانی ها، بی خیال ترکیه نمی شوند!

کتابخانه فرهنگ