ایرانیان خارج از کشور بیمه می شوند

ایرانیان خارج از کشور بیمه می شوند
مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: ایرانیان خارج کشور می توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

ایرانیان خارج از کشور بیمه می شوند

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: ایرانیان خارج کشور می توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
ایرانیان خارج از کشور بیمه می شوند

سپهر نیوز