اپلیکیشن پیام رسان گوگل 2 روز دیگر می آید

اپلیکیشن پیام رسان گوگل 2 روز دیگر می آید
انتظار می رود تا دو روز آینده، اپلیکیشن جدید پیام رسان «الو» گوگل در دسترس کاربران قرار گیرد.

اپلیکیشن پیام رسان گوگل 2 روز دیگر می آید

انتظار می رود تا دو روز آینده، اپلیکیشن جدید پیام رسان «الو» گوگل در دسترس کاربران قرار گیرد.
اپلیکیشن پیام رسان گوگل 2 روز دیگر می آید