ايران خودرو كارفرماي نمونه استان تهران شد

ايران خودرو كارفرماي نمونه استان تهران شد
در پنجمين همايش تكريم از كارفرمايان نمونه كشور،گروه صنعتی ايران خودرو به عنوان كارفرماي منتخب و نمونه سال 94 استان تهران معرفي شد.

ايران خودرو كارفرماي نمونه استان تهران شد

در پنجمين همايش تكريم از كارفرمايان نمونه كشور،گروه صنعتی ايران خودرو به عنوان كارفرماي منتخب و نمونه سال 94 استان تهران معرفي شد.
ايران خودرو كارفرماي نمونه استان تهران شد

خبرهای داغ