اوضاع قیمتی بازار مسکن در شهریور

اوضاع قیمتی بازار مسکن در شهریور
بازار مسکن در هفته‌های سپری شده از شهریورماه به‌دلیل ثبات نسبی قیمت مسکن در طول فصل طلایی جابه‌جایی‌ها، روزهای گرمی را پشت سر می‌گذارد.

اوضاع قیمتی بازار مسکن در شهریور

بازار مسکن در هفته‌های سپری شده از شهریورماه به‌دلیل ثبات نسبی قیمت مسکن در طول فصل طلایی جابه‌جایی‌ها، روزهای گرمی را پشت سر می‌گذارد.
اوضاع قیمتی بازار مسکن در شهریور