انقضای کارت‌ تلفن‌های ۲ هزار تومانی تا پایان ۹۵

انقضای کارت‌ تلفن‌های ۲ هزار تومانی تا پایان ۹۵
مدت اعتبار کارت‌های ۲۰ هزار ریالی و ۵۰ هزار تومانی تلفن همگانی اعلام شد.

انقضای کارت‌ تلفن‌های ۲ هزار تومانی تا پایان ۹۵

مدت اعتبار کارت‌های ۲۰ هزار ریالی و ۵۰ هزار تومانی تلفن همگانی اعلام شد.
انقضای کارت‌ تلفن‌های ۲ هزار تومانی تا پایان ۹۵