الزام دولت به پرداخت خسارت به واردکنندگان خودروهای لوکس

الزام دولت به پرداخت خسارت به واردکنندگان خودروهای لوکس
با توجه به ابطال مصوبه هیئت دولت از سوی دیوان عدالت اداری درباره خودروهای لوکس، صاحبان خودروهای لوکس ترخیص نشده در گمرک می‌توانند از دولت ادعای خسارت کنند.

الزام دولت به پرداخت خسارت به واردکنندگان خودروهای لوکس

با توجه به ابطال مصوبه هیئت دولت از سوی دیوان عدالت اداری درباره خودروهای لوکس، صاحبان خودروهای لوکس ترخیص نشده در گمرک می‌توانند از دولت ادعای خسارت کنند.
الزام دولت به پرداخت خسارت به واردکنندگان خودروهای لوکس