«اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل» از نگاه معاون اسبق بانک مرکزی

«اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل» از نگاه معاون اسبق بانک مرکزی
معاون اسبق بانک مرکزی به تشریح اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل پرداخت و گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی توجه به مزیتهای مطلق و نسبی طبیعی و خدادادی و سرمایه‌گذاری در آنها و بهره‌برداری اقتصادی از این مزیتها.

«اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل» از نگاه معاون اسبق بانک مرکزی

معاون اسبق بانک مرکزی به تشریح اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل پرداخت و گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی توجه به مزیتهای مطلق و نسبی طبیعی و خدادادی و سرمایه‌گذاری در آنها و بهره‌برداری اقتصادی از این مزیتها.
«اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل» از نگاه معاون اسبق بانک مرکزی

فروش بک لینک