افزایش نرخ تعرفه تلفن ثابت غیرقانونی است

افزایش نرخ تعرفه تلفن ثابت غیرقانونی است
افزایش قیمت نیازمند گذراندن مراحل مختلف اداری است که برای افزایش قیمت تلفن ثابت این مراحل سپری نشده، از این رو این اقدام غیرقانونی تلقی می‌شود.

افزایش نرخ تعرفه تلفن ثابت غیرقانونی است

افزایش قیمت نیازمند گذراندن مراحل مختلف اداری است که برای افزایش قیمت تلفن ثابت این مراحل سپری نشده، از این رو این اقدام غیرقانونی تلقی می‌شود.
افزایش نرخ تعرفه تلفن ثابت غیرقانونی است

خبرهای داغ