افزایش نرخ بیمه خودروی رانندگان حادثه‌آفرین

افزایش نرخ بیمه خودروی رانندگان حادثه‌آفرین
رئیس‌کل بیمه مرکزی گفت: بر اساس قانون جدید، نرخ بیمه خودروی افرادی که رانندگی حادثه‌آفرین دارند، با دیگر رانندگان تفاوت خواهد کرد و به زودی، آئین‌نامه آن ارائه می‌شود.

افزایش نرخ بیمه خودروی رانندگان حادثه‌آفرین

رئیس‌کل بیمه مرکزی گفت: بر اساس قانون جدید، نرخ بیمه خودروی افرادی که رانندگی حادثه‌آفرین دارند، با دیگر رانندگان تفاوت خواهد کرد و به زودی، آئین‌نامه آن ارائه می‌شود.
افزایش نرخ بیمه خودروی رانندگان حادثه‌آفرین