افزایش مجدد عوارض آزاد راه پردیس +عکس

افزایش مجدد عوارض آزاد راه پردیس +عکس
عوارضی آزادراه پردیس با وجود آنکه اوایل سال با افزایش قیمت 500 تومانی مواجه شده بود، در طی چند روز گذشته افزایش قیمت 500 تومانی را برای بار دیگر تجربه کرده است .

افزایش مجدد عوارض آزاد راه پردیس +عکس

عوارضی آزادراه پردیس با وجود آنکه اوایل سال با افزایش قیمت 500 تومانی مواجه شده بود، در طی چند روز گذشته افزایش قیمت 500 تومانی را برای بار دیگر تجربه کرده است .
افزایش مجدد عوارض آزاد راه پردیس +عکس