افزایش قیمت آب در راه است

افزایش قیمت آب در راه است
معاون وزیر نیرو گفت:در حال حاضر بالاترین نرخ تعرفه ابلاغی آب به بنایی اختصاص دارد اما افزایش قیمت در این حوزه نیز در دستور کار وزارت نیرو است.

افزایش قیمت آب در راه است

معاون وزیر نیرو گفت:در حال حاضر بالاترین نرخ تعرفه ابلاغی آب به بنایی اختصاص دارد اما افزایش قیمت در این حوزه نیز در دستور کار وزارت نیرو است.
افزایش قیمت آب در راه است

خبر جدید