اعطای ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۱۱۲۰ بنگاه‌ کوچک و متوسط

اعطای ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۱۱۲۰ بنگاه‌ کوچک و متوسط
مدیرعامل بانک سپه در مورد عملکرد یک سال گذشته، گفت: در راستای سیاست‌ اقتصاد مقاومتی امسال هزار میلیارد تومان تسهیلات به 1120 بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط توسط بانک سپه پرداخت می‌شود.

اعطای ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۱۱۲۰ بنگاه‌ کوچک و متوسط

مدیرعامل بانک سپه در مورد عملکرد یک سال گذشته، گفت: در راستای سیاست‌ اقتصاد مقاومتی امسال هزار میلیارد تومان تسهیلات به 1120 بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط توسط بانک سپه پرداخت می‌شود.
اعطای ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۱۱۲۰ بنگاه‌ کوچک و متوسط