اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مشخص شدند

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مشخص شدند
لیست اسامی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مشخص شد.

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مشخص شدند

لیست اسامی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مشخص شد.
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مشخص شدند

تکنولوژی جدید