اطلاعیه پست‌بانک‌ایران درخصوص شرایط ارسال پیامک به مشتریان

اطلاعیه پست‌بانک‌ایران درخصوص شرایط ارسال پیامک به مشتریان
پست بانک ایران طی اطلاعیه‌ای از تمامی مشتریان خود درخواست کرده است درصورت عدم تمایل به دریافت پیامک جهت انصراف تا بیستم مهر‌ماه سال جاری به شعب و باجه‌های نمایندگی بانکی(دفاترخدمات بانکی) این بانک درسراسر کشور مراجعه نمایند.

اطلاعیه پست‌بانک‌ایران درخصوص شرایط ارسال پیامک به مشتریان

پست بانک ایران طی اطلاعیه‌ای از تمامی مشتریان خود درخواست کرده است درصورت عدم تمایل به دریافت پیامک جهت انصراف تا بیستم مهر‌ماه سال جاری به شعب و باجه‌های نمایندگی بانکی(دفاترخدمات بانکی) این بانک درسراسر کشور مراجعه نمایند.
اطلاعیه پست‌بانک‌ایران درخصوص شرایط ارسال پیامک به مشتریان