اطلاعیه در مورد اخبار منتشره در برخی از رسانه ها

اطلاعیه در مورد اخبار منتشره در برخی از رسانه ها
روابط عمومی بانک ملت پیرو اطلاعیه قبلی بمنظور تنویر افکار عمومی درمورد برخی ابهامات مطروحه در رسانه های جمعی به اطلاع می رساند.

اطلاعیه در مورد اخبار منتشره در برخی از رسانه ها

روابط عمومی بانک ملت پیرو اطلاعیه قبلی بمنظور تنویر افکار عمومی درمورد برخی ابهامات مطروحه در رسانه های جمعی به اطلاع می رساند.
اطلاعیه در مورد اخبار منتشره در برخی از رسانه ها

کرمان نیوز