اطلاعیه دامپزشکی در آستانه عیدقربان

اطلاعیه دامپزشکی در آستانه عیدقربان
مدیرکل دامپزشکی استان تهران از آمادگی ۶۵ جایگاه نظارت بهداشتی و شرعی عرضه و ذبح دام زنده در روز عید قربان خبر داد و از شهروندان خواست دام مورد نیاز خود را از این جایگاه‌ها تهیه کنند.

اطلاعیه دامپزشکی در آستانه عیدقربان

مدیرکل دامپزشکی استان تهران از آمادگی ۶۵ جایگاه نظارت بهداشتی و شرعی عرضه و ذبح دام زنده در روز عید قربان خبر داد و از شهروندان خواست دام مورد نیاز خود را از این جایگاه‌ها تهیه کنند.
اطلاعیه دامپزشکی در آستانه عیدقربان