ارزش صادرات رب گوجه فرنگی در سه ماهه نخست سال 1395 +جدول

ارزش صادرات رب گوجه فرنگی در سه ماهه نخست سال 1395 +جدول
توليد رب گوجه فرنگی متأثر از تغييرات ميزان توليد گوجه فرنگی كشور و نیز قيمت گوجه فرنگی در كشور می باشد.

ارزش صادرات رب گوجه فرنگی در سه ماهه نخست سال 1395 +جدول

توليد رب گوجه فرنگی متأثر از تغييرات ميزان توليد گوجه فرنگی كشور و نیز قيمت گوجه فرنگی در كشور می باشد.
ارزش صادرات رب گوجه فرنگی در سه ماهه نخست سال 1395 +جدول

تلگرام