ارائه رفاه‌کارت و اتکاکارت به فرهنگیان

ارائه رفاه‌کارت و اتکاکارت به فرهنگیان
غندالی با بیان اینکه طرح رفاه کارت به چندین استان ابلاغ شده است، گفت: رفاه کارت به مبلغ 10 میلیون تومان با نرخ صفر و اقساط 10 ماهه و اتکا کارت به مبلغ 15 میلیون تومان با نرخ مصوب بانک مرکزی و اقساط 36 ماهه است.

ارائه رفاه‌کارت و اتکاکارت به فرهنگیان

غندالی با بیان اینکه طرح رفاه کارت به چندین استان ابلاغ شده است، گفت: رفاه کارت به مبلغ 10 میلیون تومان با نرخ صفر و اقساط 10 ماهه و اتکا کارت به مبلغ 15 میلیون تومان با نرخ مصوب بانک مرکزی و اقساط 36 ماهه است.
ارائه رفاه‌کارت و اتکاکارت به فرهنگیان

فروش بک لینک

سپهر نیوز