ادامه رکود مسکن تا مهر

ادامه رکود مسکن تا مهر
تجربه نشان می‌دهد هرگاه تغییری در نرخ سودهای بانکی به وجود آمده است، بازارهای موازی بانک هم متاثر از آن نوساناتی را در خود دیده‌اند.

ادامه رکود مسکن تا مهر

تجربه نشان می‌دهد هرگاه تغییری در نرخ سودهای بانکی به وجود آمده است، بازارهای موازی بانک هم متاثر از آن نوساناتی را در خود دیده‌اند.
ادامه رکود مسکن تا مهر

بازی