ادامه خواب زمستانی بازار مسکن

ادامه خواب زمستانی بازار مسکن
کارشناس مسکن گفت: در کشور ما با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلات بخش اشتغال رونق بازار میسکن با مشکل مواجه می شود زیرا با توجه به نبود شرایط شغلی مناسب دریافت و بازپرداخت وام برای خرید مسکن کار آسانی نخواهد بود.

ادامه خواب زمستانی بازار مسکن

کارشناس مسکن گفت: در کشور ما با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلات بخش اشتغال رونق بازار میسکن با مشکل مواجه می شود زیرا با توجه به نبود شرایط شغلی مناسب دریافت و بازپرداخت وام برای خرید مسکن کار آسانی نخواهد بود.
ادامه خواب زمستانی بازار مسکن

بک لینک