اخذ کارمزد از تراکنش کارت خوان‌ها تکذیب شد

اخذ کارمزد از تراکنش کارت خوان‌ها تکذیب شد
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی شایعات منتشر شده مبنی بر اخذ کارمزد 9 درصدی از تراکنش های بانکی دستگاه های کارت خوان(POS) مربوط به اصناف را تکذیب کرد.

اخذ کارمزد از تراکنش کارت خوان‌ها تکذیب شد

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی شایعات منتشر شده مبنی بر اخذ کارمزد 9 درصدی از تراکنش های بانکی دستگاه های کارت خوان(POS) مربوط به اصناف را تکذیب کرد.
اخذ کارمزد از تراکنش کارت خوان‌ها تکذیب شد