اختصاص ۴۰۰میلیارد به مسکن اجتماعی بازنشستگان

اختصاص ۴۰۰میلیارد به مسکن اجتماعی بازنشستگان
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در سال جاری ۴۰۰ میلیارد تومان به طرح مسکن اجتماعی بازنشستگان اختصاص یافته است.

اختصاص ۴۰۰میلیارد به مسکن اجتماعی بازنشستگان

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در سال جاری ۴۰۰ میلیارد تومان به طرح مسکن اجتماعی بازنشستگان اختصاص یافته است.
اختصاص ۴۰۰میلیارد به مسکن اجتماعی بازنشستگان

خبرهای داغ