احضار و تذکر به 30 مدلینگ در مشهد

احضار و تذکر به 30 مدلینگ در مشهد
پس از احضار و تذکر به 30 مدلینگ در مشهد، 6 تن از آنان که به هشدار نیروهای انتظامی و امنیتی توجهی نکرده بودند بازداشت شدند.

احضار و تذکر به 30 مدلینگ در مشهد

پس از احضار و تذکر به 30 مدلینگ در مشهد، 6 تن از آنان که به هشدار نیروهای انتظامی و امنیتی توجهی نکرده بودند بازداشت شدند.
احضار و تذکر به 30 مدلینگ در مشهد