آغاز ساخت کارخانه تولید محصولات ایران خودرو در باکو

آغاز ساخت کارخانه تولید محصولات ایران خودرو در باکو
عملیات ساخت خط تولید محصولات ایران خودرو در جمهوری آذربایجان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان و مدیرعامل این گروه صنعتی آغاز شد.

آغاز ساخت کارخانه تولید محصولات ایران خودرو در باکو

عملیات ساخت خط تولید محصولات ایران خودرو در جمهوری آذربایجان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان و مدیرعامل این گروه صنعتی آغاز شد.
آغاز ساخت کارخانه تولید محصولات ایران خودرو در باکو

ایرانی