آدابی که روزه داران باید آن را رعایت کنند

آدابی که روزه داران باید آن را رعایت کنند
یکی، دو ساعت که بگذرد و معده خالی بماند، بوی هر غذایی، حتی غذاهایی که در حالت عادی میل به خوردن‌شان نداریم، برای‌مان لذت‌بخش می‌شود. حالا تصور کنید معده چیزی حدود 17 ساعت خالی باشد!

آدابی که روزه داران باید آن را رعایت کنند

یکی، دو ساعت که بگذرد و معده خالی بماند، بوی هر غذایی، حتی غذاهایی که در حالت عادی میل به خوردن‌شان نداریم، برای‌مان لذت‌بخش می‌شود. حالا تصور کنید معده چیزی حدود 17 ساعت خالی باشد!
آدابی که روزه داران باید آن را رعایت کنند

تکنولوژی جدید