آخرین وضعیت یارانه صادراتی شیرخشک و لبنیات

آخرین وضعیت یارانه صادراتی شیرخشک و لبنیات
وزیر جهادکشاورزی گفت: یارانه صادارتی شیر خشک (لبنیات) تازه ابلاغ شده اما هنوز در اختیار قرار نگرفته است و باید ببینم چه می‌شود. این یارانه به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد.

آخرین وضعیت یارانه صادراتی شیرخشک و لبنیات

وزیر جهادکشاورزی گفت: یارانه صادارتی شیر خشک (لبنیات) تازه ابلاغ شده اما هنوز در اختیار قرار نگرفته است و باید ببینم چه می‌شود. این یارانه به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد.
آخرین وضعیت یارانه صادراتی شیرخشک و لبنیات

wolrd press news