تنها 3 درصد نمایندگان مجلس اقتصاد خوانده اندبدون شک مجلس به تخصص های متنوعی نیاز دارد؛ از پزشک گرفته تا مهندس راه و ساختمان، از اقتصاددان تا...