واردات 3 دستگاه خودروی BMW از آمریکا در 10 ماه گذشته تعداد بسیار محدودی خودرو از مبدأ ایالات متحده آمریکا به ایران وارد شده است....