“ایران‌ایر” از فهرست سیاه اتحادیه اروپا حذف شدکمیسر حمل و نقل اتحادیه اروپا اعلام کرد نام شرکت هواپیمایی ایران‌ایر از فهرست سیاه ایمنی پروازی این...