نرخ 26 ارز بانکی افزایش یافتامروز نرخ رسمی دلار با 4 ریال افزایش 3028.5 تومان درج شد و نرخ رسمی 26 ارز دیگر هم رشد...