اوکراین 243 شرکت روسی را تحریم کرداوکراین در ادامه اقدام های خود علیه روسیه و در چارچوب برنامه های اعمال تحریم های گسترده غرب علیه...