قطع یارانه 24 میلیون نفر ممکن نیستطرح هدفمندی یارانه ها که از سال 89 و در دولت دهم کلید خورد، اهداف بسیاری را برای خود...