نگاهی بر بازارهای جهانی در نیمه نخست سال 2016فدراسیون جهانی بورس ها (WFE) در گزارش اخیر خود، آمار و اطلاعات با اهمیت مربوط به نیمه...