پیش‌ بینی رشد اقتصادی جهان در 2016پیش بینی ها نشان می دهد که که در سال 2016 به دلیل عواملی مانند به ثبات رسیدن بازار...