چشم 20 میلیون نفر به دست بانک‌ها در حالی شهرداری تهران پیشنهاد کرده طی برنامه ششم توسعه 10 درصد از بافت‌های فرسوده کشور بازسازی شود...