کسب 20 میلیارد ریال سود واگذاری سرمایه گذاری خوارزمی ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در دوره یک ماهه منتهی به 30 دی ماه 94...