كاهش 20 هزار ریالی قیمت برنجنایب رئیس انجمن برنج ایران از ابلاغ دستورالعمل خرید تضمینی برنج در فصل كاشت خبر دادو گفت: حدود هفت ماه...