کولرآبی 20 درصد به مصرف آب می افزایدمعاون بهره برداری شرکت آب و فا ضلاب استان اصفهان گفت: کولرهای آبی باعث افزایش 20درصدی در مصرف...