سوختگی شدید 2 زن در انفجار منزل مسکونیآتش سوزی و انفجار منزل مسکونی در مشهد 2 مجروح بر جای گذاشت. سوختگی شدید 2 زن در...