برچسب: 2 سال

2 سناریو برای بنزین دو نرخی سال 95

2 سناریو برای بنزین دو نرخی سال 95تصویب بنزین دو نرخی در بودجه امسال سناریوهای مختلفی برای تعیین قیمت پیش روی دولت قرار می‌دهد و...