دلیل افزایش 2 میلیون تومانی تندر اتوماتیک به گفته یک فعال بازار خودرو قیمت خودرو تندر اتوماتیک در دومین روز اسفندماه دو میلیون تومان افزایش...