قرارداد فروش “آب سنگین” با یک شرکت آمریکایی امضا شدسید عباس عراقچی رییس ستاد پیگیری اجرای برجام گفت : پیش از نشست امروز کمیسیون مشترک...